Реклама
https://m.bgdnes.bg/bulgaria/article/13133515 www.bgdnes.bg

Нови социални услуги за 967 лица с психични разстройства и умствена изостаналост advertorial icon

Агенцията за социално подпомагане работи по проект, финансиран от европейска програма

Агенцията за социално подпомагане изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е да изведе пациентите с психиатрични разстройства от специализирани институции.

“Проектът се нарича “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания”. Той включва, първо, подготовка за извеждане на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в 11 държавни психиатрични болници по социални индикации. Второ, създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост”, пояснява Димитър Арнаудов, ръководител на проекта.

Изпълнението е доста сложно, с много дейности. Най-напред се разработва методика за оценка на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост. Тя съдържа специализирани критерии за оценка на състоянието им. Създават се и се подготвят екипите, които да извършват индивидуалните оценки на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници. Правят се оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на хората, настанени в определените за закриване специализирани институции, и на лицата, трайно настанени в психиатрични болници. Разработват се методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора.

“Следващите дейности са подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване; осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване; мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора  с психични разстройства и с умствена изостаналост. Изготвяме анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора”, изброява Димитър Арнаудов.

22 екипа, включващи експерти от дирекциите за социално подпомагане, психиатричните болници и специализираните институции, са направили задълбочени индивидуални оценки на потребностите на лицата. За всяко е разработен и план за подкрепа. “Цялостният процес премина при осигуряване включването на лицата, при спазване на личното достойнство и зачитане на техния личен избор. Изследвани бяха здравният и социалният им статус, създадени бяха доверителни връзки, разгледаха се възможностите и желанието им за реинтеграция в семейна среда”, уверява ръководителят на проекта.

Разработена е и програма за подготовка за живот в общността. Нейната цел е персоналът в специализираните институции да бъде подпомогнат в работата си с потребителите и те да придобият социални и трудови умения, които да им осигурят възможности за социално включване.

До края на август тази година са изготвени 967 оценки на лица от целевата група и планове за подкрепа. Служителите от социалните институции работят активно по процеса на подготовката им за живот в общността, те ще бъдат настанени в новоизградени социални услуги за резидентна грижа, отчита Димитър Арнаудов.

Има методика за закриване на специализираните институции за хора с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора. Тези два документа съдържат конкретни стъпки, методи и принципи, които ще подпомогнат общините в цялостния процес по закриване и реформиране на специализираните институции.

“За нас е много важно продължаващото обучение на специалистите от социалната и здравната система за работа с хора, които имат психични разстройства и умствена изостаналост. Изготвихме наръчник, който включва принципи и методи на работа; правила за работа; подходи за осигуряване на личното достойнство на потребителите; действия при агресивно и автоагресивно състояние; видове подкрепа; включване в различни дейности на потребителите на услугите; водене на случай; придобиване на социални умения; мотивация на персонала за работа с лица с психични разстройства и с умствена изостаналост и други”, обяснява ръководителят на проекта.

Какво показва анализът на специализираните институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора, какво предвижда Националната стратегия за дългосрочна грижа можете да прочетете в интервю с Димитър Арнаудов в следващ брой на вестник “24 часа”.

Реклама
Реклама
Реклама